Kam se psem...

Zkuste funkci "najdi mou polohu"

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro návštěvníky webových stránek www.dogcitylife.cz

 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky webových stránek www.dogcitylife.cz (dále jen „www.dogcitylife.cz“) pro návštěvníky www.dogcitylife.cz upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z návštěvy www.dogcitylife.cz (dále jen „VOP“).

Provozovatelem www.dogcitylife.cz je Dog City Life s.r.o., IČ 07897430 (dále jen „provozovatel webu“)

2.
Návštěvník www.dogcitylife.cz je pro účely těchto VOP fyzická osoba, která vyhledává bezplatně na www.dogcitylife.cz potřebné informace, a to zejména pro osobní vlastní potřebu a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též „návštěvník“).

3.
Vstupem na tyto webové stránky www.dogcitylife.cz přijímá návštěvník bez omezení či výhrad tyto VOP. Provozovatel webu umožňuje každému návštěvníkovi www.dogcitylife.cz seznámit se se zněním těchto VOP, a to jejich zveřejněním na www.dogcitylife.cz.

Veškeré informace prezentované na www.dogcitylife.cz jsou určené pro veřejnost. Mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat nepřesnosti, chyby a nepravdivé informace. Provozovatel www.dogcitylife.cz neodpovídá za správnost, úplnost, přesnost obsahu a ani toto návštěvníkovi www.dogcitylife.cz negarantuje. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah www.dogcitylife.cz bez předešlého upozornění návštěvníka www.dogcitylife.cz.

4.
Komentáře, názory, recenze a podněty uvedené v diskusních fórech v rámci www.dogcitylife.cz (tj. i na facebooku nebo instagramu www.dogcitylife.cz) nejsou moderovány a mohou být provozovatel webu kdykoliv smazány bez uvedení důvodu. Provozovatel neodpovídá za jejich obsah, který je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly, právním řádem ČR nebo ohrožuje bezpečí. Návštěvník není oprávněn užívat www.dogcitylife.cz pro reklamní, propagační nebo propagandistické účely. Provozovatel webu si vyhrazuje právo odstranit tento nevhodný materiály, a to včetně informací znehodnocující, znevažující či poškozující www.dogcitylife.cz nebo provozovatele webu nebo třetí stranu.

 


 

II. POVOLENÉ UŽITÍ

1.
Návštěvník je povinen se vyvarovat konkrétně mimo jiné těchto jednání:

2.
veškerých úkonů ohrožující porušení soukromí (včetně nahrávání soukromých informací bez souhlasu dotyčné osoby) nebo jakéhokoliv jiného práva jednotlivců;

  • použití www.dogcitylife.cz k hanobení nebo pošpinění kohokoliv;
  • nahrávání souborů, které obsahují viry, jsou neautorizované, porušují bezpečnost, obsahují rasistické projevy, neslušnosti, výhrůžky, pornografii či jiné protiprávní jednání;
  • propojování www.dogcitylife.cz jakýmkoliv způsobem poškozujícím dobré jméno a pověst www.dogcitylife.cz a provozovatele webu s jinou webovou stránkou;
  • zkreslování či upravování obsahu www.dogcitylife.cz, používání obsahu www.dogcitylife.cz nedovoleným způsobem.

 


 

III. ODPOVĚDNOST

1.
Provozovatel webu v žádném případě, ani v případě nedbalosti, nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s používáním nebo nemožností použít www.dogcitylife.cz, ani z jakéhokoliv jednání či opomenutí jednat v důsledku užívání www.dogcitylife.cz, nebo jakéhokoliv jejich obsahu ani v případě oznámení možnosti vzniku takové škody.

2.
Provozovatel webu rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv externí webové stránky odkazující na www.dogcitylife.cz, ani za hypertextové odkazy z www.dogcitylife.cz na externí webové stránky třetích stran. Rozhodnutí následovat odkazy nebo reklamu z www.dogcitylife.cz na externí webové stránky třetích stran činí návštěvník na vlastní odpovědnost.

3.
Umístěním hypertextových odkazů směřujících na webové stránky třetích stran chce provozovatel webu v dobré víře zjednodušit navigaci návštěvníků. Provozovatel webu neodpovídá za obsah, výroky a informace uvedené na odkazovaných webových stránkách.

4.
Provozovatel webu neodpovídá za škody způsobené použitím www.dogcitylife.cz.

5.
Provozovatel webu rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za reklamu třetích stran, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.dogcitylife.cz.

 


 

IV. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

1.
Všechny údaje zveřejněné na www.dogcitylife.cz jsou návštěvníkovi dostupné bez registrace osobních údajů. Pokud návštěvník chce přidat hodnocení nebo přispět jinak do diskuzí na www.dogcitylife.cz bere na vědomí, že je povinen oznámit provozovateli webu pravdivé informace ohledně osobních údajů, nejméně však uživatelské jméno a e-mailovou adresu. Provozovatel webu neodpovídá za škody a nepříznivé následky způsobené návštěvníkovi porušením povinnosti podle tohoto bodu VOP.

2.
Návštěvník vytvořením profilu na www.dogcitylife.cz prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), aby provozovatel webu zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, přinejmenším ty, které jsou výše uvedené a/nebo ty, které jsou potřebné při činnosti provozovatele webu, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Návštěvník uděluje provozovateli webu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoli odvolat písemnou formou doručenou provozovateli webu.

3.
Provozovatel webu prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů návštěvníka budou uchovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s ustanoveními ZOOÚ.

4.
Provozovatel webu prohlašuje, že v souladu s ustanoveními ZOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ.

5.
Přístup k uživatelskému účtu v rámci www.dogcitylife.cz je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Návštěvník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel webu nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany návštěvníka.

 


 

V. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1.
Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na www.dogcitylife.cz jsou vlastnictvím provozovatele webu.

2.
Návštěvník není oprávněn reprodukovat, prodávat, distribuovat, upravovat nebo zahrnovat do jakékoliv jiné práce ukázky, úryvky či jiná práva duševního vlastnictví z www.dogcitylife.cz pro soukromé nebo komerční využití.

3.
Návštěvník není oprávněn použít ochranné známky, loga, znaky a servisní značky, která jsou zveřejněna na www.dogcitylife.cz.

4.
Všechny příspěvky anebo materiály neosobního charakteru, které návštěvník zveřejňuje na www.dogcitylife.cz nebo posílá elektronickou poštou (e-mailem) anebo jiným způsobem na www.dogcitylife.cz, včetně jakýchkoliv údajů, otázek, poznámek, návrhů a jiných podobných materiálů nejsou a nebudou považované za důvěrné ani soukromé a provozovatel webu se stává vlastníkem těchto informací či dokumentů, které může použít na různé účely (rozmnožování, poskytování informací, jejich přenosu, publikování, vysílání a přeposílání). Návštěvník používáním www.dogcitylife.cz dává s uvedeným svůj neodvolatelný souhlas. Kromě toho používáním www.dogcitylife.cz dává návštěvník svůj neodvolatelný souhlas s tím, že jakékoliv nápady, výtvarná díla, vynálezy, vývojové trendy, návrhy anebo koncepty obsažené v kterémkoliv příspěvku, který návštěvník pošle na www.dogcitylife.cz, může provozovatel webu použít na jakékoli účely (např. vývoje, výroby, propagace a tržního prodeje). Za žádné takové použití nepatří finanční ocenění ve prospěch návštěvníka nebo jiné osoby, která poskytla informace, nápady, díla, návrhy anebo jakékoliv jiné obdobné materiály a obsah. Samotným poskytnutím také návštěvník prohlašuje, že poskytnuté materiály/obsah vlastní a neporušuje práva žádné třetí strany.

 


 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
Provozovatel webu na www.dogcitylife.cz používá cookies. Některé z cookies, které používá, jsou nezbytné proto, aby mohlo www.dogcitylife.cz řádně fungovat. Návštěvník má právo odstranit či blokovat všechny soubory cookies z www.dogcitylife.cz, avšak www.dogcitylife.cz pak nebude správně funkční.

2.
Návštěvník souhlasí se zasíláním informačních newsletterů provozovatele webu. Pokud návštěvník bude chtít tento odběr odhlásit, může tak učinit přes odkaz uvedený v emailu provozovatele webu, kterým bude zasílat provozovatel webu návštěvníkovi newsletter a/nebo tak návštěvník může učinit ve svém profilu na www.dogcitylife.cz.

3.
Na práva a povinnosti všech stran výslovně neupravená těmito VOP se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a ostatní příslušné všeobecné právní předpisy platné a účinné v České republice.

Návštěvník tedy užitím www.dogcitylife.cz potvrzuje, že si tyto VOP přečetl, že jsou mu známa všechna práva a povinnosti z nich vyplývající, rozumí jim a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

4.
Kontrolním orgánem a orgánem příslušným k přijímání případných stížností kupujícího je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“).

5.
Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.7.2017.